Merila pri omejitvi vpisa (Varstvo okolja in komunala - redni študij)

V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro:

  • Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek:
    •          s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter
    •          ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole.
  • Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:
    •          s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter
    •          ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.