Merila pri omejitvi vpisa (Varstvo okolja in komunala - izredni študij)

V študijskem letu 2013/14 ni bilo omejitve vpisa.