Content login

Napaka
 • Za ogled celotne vsebine se je potrebno prijaviti.

Kontakt:

mag. Vanja KAJZER

Tel: Tel: 02 429 41 07, GSM: 051 351 510
Email: vanja.kajzer@vpsmb.net

Kakovost

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Višji prometni šoli deluje v naslednji sestavi:

 • mag. Vanja Kajzer – predsednica,
 • mag. Dušan Kolarič – član,
 • Martina Belšak – članica,
 • dr. Andreja Križman – članica,
 • mag. Jožica Dobaj – članica,
 • Tamara Grah – članica (študentka),
 • Uroš Kociper – član (študent).


Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli;
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije;
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli;
 • sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini;
 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov;
 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav;
 • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov ter
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Na podlagi Sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole – Zahteve, ki temelji na sodobnih standardih  in modelih vodenja kakovosti, kot so mednarodni standardi ISO 9000 ter evropski model poslovne odličnosti EFQM, smo leta 2008  pripravili Poslovnik kakovosti Višje prometne šole Maribor, na osnovi katerega uvajamo, spremljamo in izboljšujemo kakovost izobraževanja.  Pri tem se je potrebno zavedati specifike višje strokovne šole, ki izhaja iz:

 • potreb in pričakovanj študentov in delodajalcev – študij mora ponujati čim več praktičnega znanja, saj    študentje strokovnih šol in podjetja pričakujejo diplomante z dejansko usvojenimi kompetencami in ne zgolj diplomo;    
 • nujnosti tesnega sodelovanja s podjetji in z drugimi organizacijami;   
 • pomena praktičnega izobraževanja.

S sistemom vodenja kakovosti na višji šoli smo dodatno dokumentirali in določili:

 • temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost, in sicer z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo vseh naših uporabnikov: študentov, zaposlenih, podjetij, v katerih naši študenti opravljajo praktično izobraževanje,in ostalih partnerjev;    
 • kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitosti procesov ter na osnovi tega ustrezne ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev;    
 • zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega nenehnega izboljševanja. Izvajalci celovitega upravljanja kakovosti na šoli smo vsi zaposleni (tudi zunanji sodelavci).

Za uspešnost projekta, uresničevanje vizije in ciljev iz poslovnika ter njihovo nenehno izboljševanje smo torej odgovorni vsi

 

NOTRANJA PRESOJA KAKOVOSTI

V novembru 2015 je bila izvedena Notranja presoja kakovosti na Višji prometni šoli Maribor. 

Ugotovitve so objavljene v Poročilu o notranji presoji 2015, ki je dosegljivo na spletni strani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovost Višje prometne šole.

Sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje.

V projektu zagotavljanja kakovosti je kot metoda ugotavljanja kakovosti našega delovanja opredeljena tudi t. i. notranja presoja. S to metodo ugotavljamo, kje v našem sistemu delovanja so priložnosti za nadaljnje izboljšave glede na podana in dogovorjena pravila v našem poslovniku kakovosti, pravilnikih in navodilih ter zakonodaji. V načrtu notranje presoje  smo si v komisiji za kakovost skupaj z ostalimi usposobljenimi notranjimi presojevalci zadali nalogo, da v okviru notranje presoje na VPŠ presojamo naslednja področja: vodstvo, delo referata in knjižnice ter vse deležnike (predavatelji, študenti, strateški svet, zunanji partnerji ...) v povezavi z izbranimi procesi znotraj šole in zavoda.

Končno poročilo notranje presoje 2015

 

OBJAVA POROČIL

 

Na strani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje prometne šole so objavljena poročila o:

 • zunanji evalvaciji šole,
 • notranji presoji šole in
 • samoevalvacijsko poročilo.

.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Zahvaljujemo se za sodelovanje pri ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih (predavateljev in administrativno-tehničnega osebja).

Rezultati bodo objavljeni v samoevalvacijskem poročilu Višje prometne šole.